Amdanom Ni

Tarian yw'r enw ar gyfer Uned Troseddau Cyfundrefnol De Cymru a lansiwyd yn 2003 fel ymateb i'r bygythiad cynyddol o gyffuriau Dosbarth A mewn cymunedau.  Yn ystod 2003 crëodd gweithrediad Tarian Dasglu Rhanbarthol ac Uned Cudd-wybodaeth Ranbarthol, gyda'r ddau'n gwbl weithredol ym mis Ionawr 2004. Cafodd yr uned ei gwella ymhellach drwy gyd-leoli'r Tîm Rhanbarthol Adfer Asedau ym mis Mawrth 2004 a bydd Uned Ranbarthol Unigolion a Ddiogelir yn dechrau gweithredu ym mis Ionawr 2013.

Yn ystod deg mlynedd o weithredu, mae Tarian wedi cyflawni canlyniadau arwyddocaol sy'n cynnwys:

584 o arestiadau a arweiniodd at 632 o flynyddoedd o ddedfrydu sydd wedyn wedi arwain at ddatgysylltu ac aflonyddu dros 140 o Grwpiau Troseddau Cyfundrefnol.

Mae 513 o warantau a chwiliadau tai wedi'u cynnal ac mae dros £1.4 miliwn o arian parod wedi'i atafael yn ogystal â nifer sylweddol o gyffuriau wedi'u tynnu oddi ar y strydoedd, yn cynnwys:

  • 43.1 kg o heroin
  • 21.3 kg o gocên
  • 485g o grac
  • 21,333 o dabledi ecstasi
  • 338 kg o ganabis (resin/gwair)
  • 40 kg o amffetamin
  • 3.5 kg o gyffuriau dosbarth C

Caiff Tarian ei ariannu drwy gyfuniad o Grantiau'r Swyddfa Gartref, cyfraniadau gan Heddlu De Cymru a Llywodraeth Cymru ac mae'n dibynnu ar y ffrydiau cyllido hyn er mwyn mynd i'r afael â Throseddau Difrifol a Chyfundrefnol yn effeithiol.