Tîm Rhanbarthol Adfer Asedau

Roedd y Tîm Rhanbarthol Adfer Asedau yn un o'r pum uned wreiddiol a sefydlwyd yn y naw rhanbarth ACPO (Cymru a Lloegr) yn 2004.

Y cysyniad cyntaf oedd datblygu timau aml-asiantaeth i gynnal ymchwiliadau atafael cymhleth ar ôl collfarnu ar adeg pan fo gan yr heddlu ac asiantaethau eraill adnoddau cyfyngedig i wneud y gwaith.

Mae Timau Rhanbarthol Adfer Asedau yn rhan o'r rhwydwaith RART (UK) ehangach ac yn darparu gwasanaeth gwerthfawr iawn sy'n gost effeithiol i heddluoedd De Cymru yn ogystal ag asiantaethau eraill gorfodi'r gyfraith; gan aflonyddu a chwalu asedau grwpiau troseddau cyfundrefnol sy'n cael effaith uniongyrchol ar gymunedau lleol.

Mae'r uned yn cynnwys arbenigwyr o bob un o dri heddlu De Cymru yn ogystal ag arbenigwyr o sefydliadau gorfodi'r gyfraith a sefydliadau partner eraill ac fel y Tasglu Rhanbarthol, mae wedi sicrhau canlyniadau arwyddocaol ers ei chreu, gan gynnwys:

  • 253 o Orchmynion Atafael gwerth dros £25.5 miliwn
  • 21 o Orchmynion Fforffedu Arian Parod gwerth dros £1.5 miliwn
  • 150 o Orchmynion Atal gyda gwerth amcangyfrifedig o dros £60 miliwn
  • £16.5 miliwn wedi'i adfer gan grwpiau troseddau cyfundrefnol drwy fforffedu

Mae'r ffigurau a ddangosir uchod yn cynnwys nifer fawr o ymchwiliadau o amrywiaeth eang o weithgarwch troseddol sy'n cynnwys, er enghraifft, marchnata mewn cyffuriau; llofruddiaeth; puteindra; twyll morgais; efadu trethi; dwyn a gwyngalchu arian yn ogystal â meysydd eraill o drosedd.

Mae'r Tîm Rhanbarthol Adfer Asedau yn cynnal ymchwiliadau aml-asiantaeth sy'n cynnwys sefydliadau eraill y gyfraith a'r llywodraeth, gan gynnwys Safonau Masnach; Cyllid a Thollau Ei Mawrhydi; Asiantaeth Ffiniau’r DU; yr Asiantaeth Troseddau Cyfundrefnol Difrifol; yr Adran Gwaith a Phensiynau; Asiantaeth yr Amgylchedd ac Awdurdodau Lleol. Priodolir llwyddiant hefyd i'r cydweithredu rhwng y Tîm Rhanbarthol Adfer Asedau; Gwasanaeth Erlyn y Goron a Thîm Gorfodi Gwasanaeth Llysoedd Ei Mawrhydi.