Uned Ranbarthol Cudd-wybodaeth

Cafodd yr Uned Ranbarthol Cudd-wybodaeth ei chreu'r un pryd â'r Tasglu Rhanbarthol yn 2004 ac mae'n darparu'r gudd-wybodaeth strategol a thactegol sydd ei hangen i gefnogi'r ddealltwriaeth o'r bygythiadau'n sgîl Troseddau Difrifol a Chyfundrefnol.

Mae'r Uned Ranbarthol Cudd-wybodaeth yn creu cynhyrchion cudd-wybodaeth sy'n helpu heddluoedd De Cymru ac unedau rhanbarthol i gael gwell dealltwriaeth o'r bygythiadau a'r risgiau o niwed sy'n debygol o ddigwydd yn ogystal â'r rheini sy'n bodoli go iawn yn heddluoedd De Cymru ac o fewn cymunedau lleol. Caiff Asesiad Strategol blynyddol ei lunio gan yr uned sy'n llywio strategaethau rheoli a chynlluniau'r llu yn rhanbarthol ac o fewn yr heddlu.

Mae'r Uned Ranbarthol Cudd-wybodaeth yn ymgorffori gweithio mewn partneriaeth a gellir defnyddio adnoddau gan sawl asiantaeth gorfodi'r gyfraith o fewn yr uned. Mae'r dull cyffredin hwn o fynd i'r afael â throseddau cyfundrefnol difrifol yn cefnogi'r Model Gweithredu Integredig a ddatblygwyd yn genedlaethol. Mae'r Model hwn yn darparu safon gyffredin o ran gallu ac arfer sy'n galluogi pob partner i nodi, asesu a rheoli'r bygythiad o droseddau cyfundrefnol drwy ddwyn ynghyd cudd-wybodaeth ac asedau a phrosesau gweithredol a all sicrhau ymateb effeithiol yn lleol, yn genedlaethol ac yn rhyngwladol.