Uned Unigolion Gwarchodedig

Cafodd yr Uned Ranbarthol Unigolion Gwarchodedig ei hychwanegu at deulu Tarian ym mis Chwefror 2013 ac mae'n cynnwys swyddogion a staff o bob un o'r tri heddlu yn Ne Cymru.

Mae'r tîm Unigolion Gwarchodedig ymrwymedig yn darparu mesurau amddiffyn i dystion a phobl eraill sy'n agored i niwed a all fod mewn risg o fygythiad neu drais difrifol; a phan fo risg gwirioneddol ac ar unwaith i fywyd unigolyn.